Send Message

Comments • 0

    Geunchogo là một vị vua đứng đầu quốc gia Baekche từ năm 346 đến 375 sau công nguyên.